Trollien hakemus hylättiin MAO:ssa

18.06.2017

Markkinaoikeus on hylännyt tunnettujen tekijänoikeustrollien hakemuksen, jolla trollit pyrkivät saamaan liittymien omistajien yhteystietoja. Aiemmin tällaiset hakemukset ovat kelvanneet sellaisenaan, mutta tällä kertaa markkinaoikeus muutti linjaansa selvästi. Markkinaoikeuden tiedote 12.6.2017 tiivistää asian seuraavasti:

"Hakija oli vaatinut teleliittymän haltijan yhteystietojen luovuttamista. Hakemuksen perusteena oli noin tuhat havaintoa, joissa elokuvaa oli saatettu yleisön saataville BitTorrent-vertaisverkossa tiettynä aikana. Markkinaoikeus punnitsi asiaan liittyviä intressejä ja onko esitettyjen havaintojen perusteella arvioituna kyseessä olevista teleliittymistä saatettu tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin tekijänoikeudella suojattua aineistoa yleisön saataviin ilman tekijän suostumusta.
Markkinaoikeuden aiemmassa ratkaisukäytännössä oli annettu olennaista painoarvoa muun ohella niin sanotulle kokonaisyleisölle. Kuitenkin viestinnän ja siihen liittyvien liikennetietojen suojaa painottava ja tätä koskevien rajoitusten suppeaa tulkintaa koskeva, viime aikaisessa Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä korostunut vaatimus puolsi osaltaan sitä, että merkittävässä määrin -edellytyksen arvioinnissa oli aiempaa voimakkaammin painotettava sitä konkreettista oikeudenloukkausta, joka asiassa esitetystä selvityksestä on kunkin yksittäisen teleliittymän osalta todettavissa.

Hakijan esittämästä selvityksestä kävi kunkin havainnon osalta ilmi tekijänoikeudella suojatun aineiston yleisön saataviin saattaminen yhden teoksen osalta ja yhtenä, sekunnin tarkkuudella yksilöitynä ajankohtana. Näytöstä ei ollut pääteltävissä esimerkiksi teleliittymästä tapahtuneen yleisön saataviin saattamisen toistuvuus, pitkäkestoisuus, kohdistuminen useisiin teoksiin tai tosiasiallinen merkitys toisiin vertaisverkon käyttäjiin. Markkinaoikeus katsoi, että kunkin teleliittymän osalta esitetystä selvityksestä pääteltävissä oleva konkreettinen loukkaus oli jäänyt vähäiseksi. Hakemus hylättiin, koska riittävää selvitystä tekijänoikeuslain 60 a §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä ei ollut esitetty.

Asia ratkaistiin yksimielisesti vahvennetussa istunnossa, johon osallistuu seitsemän tuomaria. Asia voidaan siirtää käsiteltäväksi vahvennetussa istunnossa, jos ratkaisu harkittaessa osoittautuu, että kokoonpanon ratkaisu poikkeaisi oikeuskäytännössä aikaisemmin omaksutusta kannasta tai jos asia on muutoin periaatteellisesti merkittävä tai laajakantoinen."

MAO:n ratkaisu (MAO:333/17) on merkittävä isku trollitoiminnalle, sillä aiemmin kiristettävien henkilöiden yhteystietoja on saatu epämääräisellä excel-taulukolla. Nyt uusien yhteystietojen saaminen ainakin jossain määrin vaikeutuu.

Valitettavasti trolleilla on yhteystietoja aiemmista hakemuksista vaikka kuinka paljon. Onkin mielenkiintoista nähdä, että kiihtyykö lähettelytahti ja vaihtuuko sävy kirjeissä entistä uhkaavammaksi näiden henkilöiden osalta. Kun toiminnan tarkoitus on saada mahdollisimman suuri rahavirta veroparatiiseihin, mikään ei yllätä.

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:333/17
Helsingin Sanomien artikkeli